Osiedla dla bogatych

Ka??de niemal miasto, zar??wno w Polsce jak i w innych krajach, ma swoje centrum dla bogatych. Wiod? w nim spokojne ??ycie, tzn. ??ycie nie zak????cane niczym od zewn?trz. Zapewniaj? im to ochroniarze, systemy kamer, portier i ca??a s??u??ba. W Polsce mamy osiedla dla bogatych, w kt??rych s? domki jednorodzinne lub te?? apartamenty w blokach czy w kamienicach. Takie osiedle, gdzie nie mo??e wej??? nikt bez zaproszenia, nazywamy osiedlem zamkni?tym.

Osiedle zamkni?te jest zwykle otoczone murem, p??otem, lub innego typu ogrodzeniem. Zwykle jest jaka?? brama, przez kt??ra si? wje??d??a, i na tym koniec. Przy bramie portier lub ochroniarz, kt??ry otwiera i zamyka, patrzy kto wchodzi i kto wychodzi. W??a??ciwie ??aden ulotkarz tu si? nie dostanie ani te?? innego typu pan od telewizji kablowej itp. po pierwsze, na tym osiedlu wszystko ju?? jest, po drugie, ochroniarz nie przepu??ci, bo mieszka??cy zamkni?tego osiedla chc? mie? zapewnione bezpiecze??stwo i spok??j. Nie wejdzie tu r??wnie?? kol?dnik w wigilijn? noc.

W niekt??rych osiedlach zamkni?tych tworzy si? jaka?? spo??eczno???. Jednak w wi?kszo??ci takich miejsc, ludzie s? dla siebie obcy, nie znaj? si? i nie chc? si? poznawa?. ??yj? obok siebie, mijaj?c si? by? mo??e czasami gdzie?? na klatce schodowej lub w windzie. W przypadku domk??w jednorodzinnych, mog? mija? si? co najwy??ej na ulicy.

W niekt??rych spo??eczno??ciach dzia??aj? jakie?? komitety, kt??re chc? co?? zdzia??a? na rzecz wsp??lnoty mieszkaniowej. Jednak w gettach dla bogatych, nie ma zwykle potrzeby takich dzia??a??. Ci ludzie zwykle p??ac? i maj?, nie musz? urz?dza? ??adnych zebra??, pikiet, zbierania podpis??w itd. zwykle kupuj?c, wiedz? co kupuj?. W razie czego, podnios? czynsz, a ich to nie dotknie w jaki?? szczeg??lny spos??b.

Opr??cz osiedli dla bogatych, s? te?? ca??e rejony miast, gdzie domy i dzia??ki kupuj? bogaci. Mo??na tak??e nazwa? je osiedlami dla bogatych, czy dzielnicami bogatych. Przyk??adem krakowskiej dzielnicy bogatych jest Wola Justowska. Jednak tam mieszkaj? r????ni ludzie, opr??cz dom??w jest kilka blok??w, a ostatnio powsta??y osiedla. Okaza??o si?, ??e znam kilka rodzin, kt??re tam mieszkaj?, i nie s? to jako?? szczeg??lnie bogaci, po prostu ludzie, kt??rych by??o sta? na kupienie tam dzia??ek i zbudowanie dom??w, czy na kupienie mieszkania w bloku. Cz???? z nich robi??a to na kredyt, a dodatkowo traktowa??a zakup czy budow? jako inwestycj?. Budynki na Woli Justowskiej to jednak w przewa??aj?cej ilo??ci domy jednorodzinne, kt??re s? bezpo??rednio przy ulicy, oddzielone ogrodzeniem. S? jednak tam pewne nowe inwestycje, niekt??re ju?? zako??czone, gdzie s? osiedla oddzielone od ??wiata murem i wysokimi ekranami. M??odzie?? i doro??li z Woli Justowskiej je??d??? autobusami mpk, jak ka??dy inny cz??owiek.

Gdzie zatem mieszkaj? naprawd? bogaci? W apartamentach w centrum rynku g????wnego zlokalizowanych w kamienicach, a mo??e w jeszcze w jakiej?? innej strefie, mo??e na Bielanach, a mo??e w podkrakowskich wsiach, takich jak Zabierz??w, Bolechowice, Mogilany i wioski zlokalizowane od strony Warszawa ?? Krak??w? W Polsce i tak bogaci s? rozsiani po ca??ym kraju, cho? nie w?tpi?, ??e najwi?ksza ilo??? z nich mieszka w Warszawie.
mks

hastagi na stronie:

#bogate dzielnice warszawy #najbogatsza dzielnica warszawy #bogata dzielnica warszawy #najbogatsze dzielnice warszawy #bogate dzielnice krakowa #najbogatsza dzielnica krakowa #gdzie mieszka joanna racewicz #joanna racewicz 2012 #bogate dzielnice wrocławia #najbogatsze dzielnice krakowa

Authors

Related posts

2 Comments

  1. abczdrowia said:

    a może to po prostu klasa średnia? bogaci chyba nie mieszkają na osiedlach?

  2. Dawid said:

    Przecież widzisz że to nie są zwykłe blokowiska typu " Ursynów" No ale cóż, niesprawiedliwość społeczna była, jest i zawsze będzie… A ludzie na Pradze nie mają co jeść !!!

Comments are closed.

Top