Tag Archives: mln usd

Aktualizacja informacji na temat działalności spółki

NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA ANI ŻADNE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE I NIE BĘDĄ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII I JAPONII ANI W ŻADNYM SYSTEMIE PRAWNYM. W KTÓRYM WYKONANIE POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI BYŁOBY NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM SYSTEMIE PRZEPISAMI PRAWA Calgary, Alberta, Kanada, 28 stycznia 2010 r.…

KOV pomyślnie kończy rok na Ukrainie i ma ambitny plan na 2013

Kulczyk Oil Ventures pomyślnie zakończyła 2012 r. Produkcja netto na Ukrainie przekroczyła poziom 500 tys. metrów sześc. gazu dziennie, z sukcesem zrealizowano plan wykonania sześciu odwiertów, z czego aż pięć zostało orurowanych do głębokości całkowitej, a dwa rozpoczęły komercyjne wydobycie. Spółka pozyskała nowe urządzenie typu snubbing unit i zrealizowała program badań sejsmicznych na swojej najnowszej koncesji.…

Bardzo dobre półrocze dla KOV – ośmiokrotny wzrost przychodów

Kulczyk Oil Ventures znów poprawia wyniki. W I półroczu 2011 r. KOV aż ośmiokrotnie zwiększyła przychody ze sprzedaży do 8,0 mln USD (z 1,0 mln USD za pierwsze 6 m-cy 2010), dzięki czemu udało jej się o ponad połowę zmniejszyć stratę netto (do 5,2 mln USD z 11,8 mln USD).…

EBOR zdecydował o przyznaniu 40 milionów USD kredytu dla KUB-Gasu

Podsumowanie Podjęcie przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju decyzji o przyznaniu 40 milionów USD kredytu dla KUB-Gas LLC – ukraińskiej spółki zależnej KOV (pośredni udział w kapitale wynosi 70 proc.); wymagane zawarcie umowy kredytowej i odpowiednich umów zabezpieczających. Środki zostaną wykorzystane na przyszłe prace związane dalszym rozwojem aktywów ukraińskich.…

MENA Hydrocarbons przystępuje wraz ze spółką Kulczyk Oil do prac poszukiwawczych na terenie Bloku 9 w Syrii

Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil”, „KOV” lub „Spółka”) zawiadamia, ze MENA Hydrocarbons (Syria) Ltd., spółka w 100% zależna od MENA Hydrocarbons Inc. („MENA”) wyraziła zgodę na prowadzenie wraz z Kulczyk Oil poszukiwań na terenie Bloku 9 w Syrii. Zgodnie z warunkami umowy zawartej z Loon Latakia Limited („Loon Latakia”), spółka w pełni zalezna od Kulczyk Oil, MENA: nabędzie 30-procentowy udział w Bloku 9 poprzez dokonanie zapłaty na rzecz Kulczyk Oil 30% kwoty kosztów poniesionych do chwili obecnej, które dotychczas łącznie wyniosły około 10,4 mln USD, pokryje 60% kosztów pierwszego odwiertu poszukiwawczego na terenie Bloku 9; oraz 3.…
Top