ZyXEL NSA-220 ?? serce cyfrowego domu

Firma ZyXEL wprowadzi??a do sprzeda??y now? pami?? masow? NSA-220. Urz?dzenie, wyposa??one w serwer DLNA, umo??liwia ??atwe przechowywanie, udost?pnianie, dzielenie i archiwizowanie danych w domowej sieci.

Urz?dzenie NSA-220 obs??uguje dyski o ???cznej pojemno??ci do 1,5 terabajta, dzi?ki czemu stanowi idealne rozwi?zanie jako serce cyfrowego domu, pozwalaj?c na dzielenie i przechowywanie plik??w w domowej sieci.

088016a.jpg

Wbudowany serwer DLNA pozwala na wsp????prac? z dowolnym urz?dzeniem zgodnym z tym standardem ?? np. telewizorem, sprz?tem audio, czy urz?dzeniem ZyXEL Digital Media Adapter DMA-1000*. NSA-220 jest obecnie jedynym urz?dzeniem w swojej klasie, umo??liwiaj?cym korzystanie z oprogramowania klienckiego w standardzie DLNA z dowolnego pod???czonego do sieci domowej komputera. NSA-220 mo??e wi?c odgrywa? kluczow? rol? w cyfrowym domu, stanowi?c magazyn multimedi??w ?? urz?dzenie pozwala dzieli? pliki mp3, filmy, nagrania z kamer i aparat??w cyfrowych oraz inne dane.

U??ytkownicy domowej sieci mog? uzyska? dost?p do zgromadzonych na dyskach NSA-220 zasob??w za po??rednictwem protoko??u FTP, albo po prostu pod???czaj?c si? do dzielonego dysku w ich ??otoczeniu sieciowym?.

NSA-220 obs??uguje dwa dyski twarde SATA, o ???cznej pojemno??ci do 1,5 terabajta, za?? dwa porty USB pozwalaj? na pod???czenie kolejnych nap?d??w zewn?trznych. Porty te mog? by? tak??e wykorzystywane do przenoszenia danych z odtwarzaczy mp3, kamer cyfrowych i innych urz?dze?? obs??uguj?cych standard USB, bez po??rednictwa komputera.

Bezpiecze??stwo danych zapewnia architektura wielowarstwowa (multi-tier): wbudowany system archiwizacji Memeo AutoBackup pozwala na zautomatyzowane pobieranie danych z komputer??w w domowej sieci, za?? inteligentny przycisk ??auto-copy? umo??liwia tworzenie duplikat??w danych z pod???czonych do NSA-220 urz?dze??, za pomoc? jednego klikni?cia. Ostatni? lini? zabezpiecze?? jest tryb ??mirror?, chroni?cy przed utrat? danych w przypadku awarii dysku. Elastyczna konfiguracja nap?d??w umo??liwia tworzenie matryc RAID 0, RAID 1 i JBOD.

Urz?dzenie dost?pne jest w sieci sprzeda??y firmy ZyXEL w sugerowanej cenie dla klienta ko??cowego 329 USD netto i obj?te jest dwuletni? gwarancj?.

hastagi na stronie:

#izabela skrybant-dziewiątkowska data urodzenia #izabela skrybant biografia #izabela skrybant-dziewiątkowska ile ma lat #izabela skrybant dziewiątkowska biografia #biografia izabeli skrybant

Authors

Related posts

Top