Je??dzieckie pasje biznesmen??wZawody w skokach przez przeszkody Alabama BUD Korczy??ski

Zawody w skokach przez przeszkody ??Alabama BUD Korczy??ski? 5 i 6 wrze??nia w Wilczycach pod Wroc??awiem zako??cz? lato Lo??y Dolno??l?skiej Business Center Club. Udzia?? w imprezie zapowiedzia??o wielu najlepszych polskich je??d??c??w, nie zabraknie te?? lokalnych atrakcji. Zawody odb?d? si? w Stadninie Koni Sportowych ABSOLUT, kt??rej w??a??cicielem jest Patrycja Pop??awska, na co dzie?? prezes kosmetycznej firmy Clarena z Wroc??awia.

Potyczki w skokach przez przeszkody rozpoczn? si? ju?? o 9 rano 5 wrze??nia. Organizator, Klub Je??dziecki ABSOLUT przewidzia?? standardowe rozgrywki w klasach: L, P, N, C, i C Bingo. O 17 rozegrany zostanie konkurs specjalny dla cz??onk??w BCC i przedstawicieli ??rodowisk tw??rczych. Jego kolejna tura odb?dzie si? w niedziel? o 14. Je??dzieckie ??wi?to zako??czy o 15.30 Grand Prix C1. Organizatorzy spodziewaj? si? udzia??u najlepszych polskich je??d??c??w, w??r??d kt??rych znajd? si? m.in.: Grzegorz Kubiak, kilkukrotny mistrz Polski, Leszek Gramza, by??y wicemistrz Polski, Jaros??aw Skrzyczy??ski, by??y wicemistrz Polski, Piotr Morsztyn, dwukrotny mistrz Polski. Pula nagr??d wynosi 30 tysi?cy z??otych.
Clipboard01
– Podczas zawod??w, nad kt??rymi patronat honorowy obj??? Business Center Club, chcemy zaprezentowa? wspania??e widowisko je??dzieckie, a tak??e umo??liwi? spotkania towarzyskie i biznesowe oraz nawi?zywanie kontakt??w, kt??re w przysz??o??ci mog? zaowocowa? dobr? wsp????prac? ?? m??wi Wojciech Pyzik, prezes Klubu Je??dzieckiego ABSOLUT. – Zbli??enie ??wiata biznesu i ??wiata je??dzieckiego to najwa??niejszy cel imprezy. Je??dziectwo, jak ka??dy inny sport b?dzie si? rozwija?? dzi?ki wsparciu finansowemu i duchowemu. W naszych zawodach, poza zawodnikami z czo????wki Polski, wezm? udzia?? r??wnie?? aktorzy, biznesmen??w i politycy, kt??rzy w je??dziectwie odnale??li swoj? pasj?, zadowolenie i zdrowie.

W trakcie imprezy w Wilczycach kanclerz Lo??y Dolno??l?skiej BCC wr?czy Iglic?, nagrod? ??rodowiska przedsi?biorc??w przyznawan? za wk??ad w budowanie innowacyjnego potencja??u regionu. W 2009 roku pierwsza Iglica trafi do prof. dr hab. Jana Kocha, dyrektora Wroc??awskiego Centrum Transferu Technologii. Przyznawanie tego wyr????nienia wejdzie do tradycji BCC i b?dzie kontynuowane corocznie. Kolejna nagroda BCC przypadnie Monice S??owik, dyrektorowi Wroc??awskiego Toru Wy??cig??w Konnych. Zosta??a ona przyznana za wk??ad w ???czenie ??wiata biznesu i ??wiata je??dzieckiego.

Podczas dwudniowego je??dzieckiego ??wi?ta nie zabraknie te?? dodatkowych atrakcji: wyst?p grupy kaskaderskiej, pokazy wolty??erki i uje??d??enia. Spikerem zawod??w b?dzie Katarzyna Dowbor, wieloletnia mi??o??niczka je??dziectwa, sama startuj?ca w licznych zawodach.

Impreza odb?dzie si? w O??rodku Je??dzieckim Klubu i Stadniny Koni Sportowych ABSOLUT, kt??ry jest w pe??ni profesjonalnym miejscem przystosowanym do rozgrywania zawod??w w skokach i uje??d??eniu. Najwi?kszym atutem o??rodka s? piaskowe pod??o??a, kt??re, zar??wno w hali, jak i na placach zewn?trznych wykona??a niemiecka firma Vornbrock. Stajnia o??rodka dysponuje miejscami dla 90 koni, gwarantuj?c profesjonalna opiek? nad zwierz?tami. W obiekcie funkcjonuje kryta uje??d??alnia 72×32 metry i komfortowe zaplecze socjalne dla je??d??c??w.

– Dzi?ki olbrzymiemu nak??adowi pracy, kapita??u i do??wiadcze?? stworzyli??my o??rodek spe??niaj?cy oczekiwania najbardziej wymagaj?cych mi??o??nik??w hippiki ?? m??wi Patrycja Pop??awska, w??a??cicielka SKS ABSOLUT. – Wszystkie elementy naszej stadniny zosta??y zaplanowane jako przejaw mi??o??ci i troski o dobro koni, ka??dym szczeg????em wspieraj?ce wsp????prac? ludzi i koni ?? podkre??la.

Patrycja Pop??awska sama jest pasjonatk? je??dziectwa. Pierwszy raz wsiad??a na konia w wieku czterech lat, a w gospodarstwie prowadzonym pod Wroc??awiem przez jej ojca weterynarza, koni nie brakowa??o nigdy. W m??odo??ci trenowa??a je??dziectwo, aby p????niej sporo lat po??wi?ci? tylko biznesowi. Od 10 lat je??dzi regularnie i z pe??n? konsekwencj?. Jest wicemistrzyni? Dolnego ??l?ska senior??w w uje??d??eniu, a w planach nie wyklucza start??w w mi?dzynarodowych zawodach.

– Jazda poch??ania mnie ca??kowicie, wszystkie problemy pozostaj? na ziemi. Dla mnie to najlepszy spos??b na zapewnienie kondycji, zdrowia i psychicznej harmonii. Dzi?ki tej pasji mam sil? i energi? do dzia??a?? biznesowych ?? m??wi Patrycja Pop??awska.

Jako prezes firmy Clarena Patrycja Pop??awska zarz?dza ponad stu trzydziestoma osobami. Clarena jest dzisiaj jedn? z wi?kszych, krajowych firm kosmetycznych. Od 10 lat specjalizuje si? w obs??udze profesjonalnych gabinet??w kosmetycznych, dostarcza nie tylko kosmetyki, ale tez specjalistyczny sprz?t do zabieg??w, urz?dzenia do mikropigmentacji, wyposa??enie spa, ??rodki do piel?gnacji paznokci i st??p. Obs??uguje blisko 5 tysi?cy salon??w kosmetycznych w ca??ym kraju.

* * *

Clarena, maj?ca od pocz?tku istnienia central? we Wroc??awiu, sukcesywnie si? rozwija, zar??wno wprowadzaj?c nowe produkty, jak i rozszerzaj?c zakres us??ug oraz zasi?g terytorialny. Dzisiaj prowadzi centra sprzeda??owo ?? szkoleniowe we Wroc??awiu, Warszawie i Krakowie. W najbli??szym czasie podobne centrum zostanie uruchomione w Szczecinie. Clarena jest pomys??odawc? i organizatorem profesjonalnych, cyklicznych szkole?? dla kosmetyczek, og??lnopolskich for??w i imprez bran??owych, stworzy??a pierwsz? w Polsce policealn? szko??? o kierunku mikropigmentacja. Za t? sfer? dzia??a?? firma otrzyma??a ju?? dwie presti??owe nagrody przyznawane przez kosmetyczne czasopisma bran??owe: LNE&Spa oraz Kosmetyk? i Kosmetologi?. Firma jest te?? w posiadaniu Regionalnego Certyfikatu Wiarygodno??ci i Jako??ci Gospodarczej, przyznanego Clarenie przez Lo??? Dolno??l?sk? BCC w 2008 roku.

Wi?cej informacji: www.clarena.pl, www.kjabsolut.pl

hastagi na stronie:

#rafał kostiuk wrocław #rafal kostiuk #wojciech pyzik #patrycja popławska #patrycja popławska ślub #wojciech pyzik wrocław #pyzik wojciech

Authors

Related posts

Top