BRE Bank najlepszy dla najbogatszych

Ju?? po raz drugi presti??owy brytyjski ??Euromoney Magazine? uzna?? BRE Private Banking & Wealth Management za najlepsz? instytucj? oferuj?c? us??ugi bankowo??ci prywatnej w Polsce. Tym samym BRE Bankowi zosta?? przyznany tytu?? ??Best Private Bank in Poland Overall?.

1157866_economy_crisis_2W lutowym wydaniu magazynu ??Euromoney? opublikowany zosta?? ??wiatowy ranking instytucji ??wiadcz?cych us??ugi private banking i wealth management. W ???cznej ocenie, w kilkunastu kategoriach konkursowych, BRE Bank otrzyma?? najwy??sze noty spo??r??d polskich bank??w. Szczeg??lnie wysoko zosta??y ocenione us??ugi private banking BRE Banku oraz jako??? zarz?dzania relacjami z klientami. Przyznana ju?? po raz drugi presti??owa nagroda potwierdza wysok? jako??? oferty i us??ug BRE Banku dla najzamo??niejszych Klient??w.

??Nagrody to zawsze najlepsze potwierdzenie, ??e kierunek, jaki obrali??my jest s??uszny? – m??wi Daniel ??ciga??a, dyrektor BRE Private Banking & Wealth Management. ??Jestem przekonany, ??e redakcja Euromoney doceni??a nas za to, za co ceni? nas klienci – za ci?g??y rozw??j. Stale przenosimy na rodzimy grunt najlepsze zachodnie rozwi?zania, kt??re umo??liwiaj? kompleksowe zarz?dzanie maj?tkiem. Obserwujemy zmieniaj?ce si? i dojrzewaj?ce potrzeby, odpowiadamy na nie, mo??e nawet wyprzedzamy oczekiwania. Ciesz? si?, ??e w??a??nie to doceniaj? niezale??ni eksperci. Eksperci, kt??rzy, nie zapominajmy, maj? znacznie bogatsze do??wiadczenie i wieloletnie praktyki w tym zakresie – dodaje ??ciga??a.

Przypomnijmy, ??e w ubieg??ym roku BRE Private Banking & Wealth Management rozszerzy?? ofert? skierowan? do najzamo??niejszych klient??w, zainteresowanych alternatywnymi formami lokowania kapita??u. Klienci, za po??rednictwem Doradc??w Private Banking BRE Banku mog? inwestowa? na rynku nieruchomo??ci, poprzez Sp????k? BRE Property Partner.

Zgodnie ze swoj? misj? oferowania klientom kompleksowego zarz?dzania maj?tkiem i przenoszenia na rodzimy rynek najlepszych praktyk, BRE Bank, jako pierwszy na polskim rynku, wprowadzi?? aktywnie zarz?dzane lokaty strukturyzowane, czyli produkty umo??liwiaj?ce szybkie reagowanie na zmiany zachodz?ce na rynku i dokonywanie optymalnych modyfikacji portfela.

***

Nagroda Best Private Bank in Poland zosta??a przyznana BRE Bankowi ju?? po raz drugi. Poprzednio tytu?? ten BRE Bank otrzyma?? w 2007 roku, kiedy szczeg??lnie wysoko zosta??y ocenione us??ugi private banking BRE Banku oraz jako??? zarz?dzania relacjami z klientami.

BRE Bank zosta?? oceniony jako najlepszy bank pod wzgl?dem oferty dla: przedsi?biorc??w, kadry kierowniczej korporacji, klient??w zamo??nych i bardzo zamo??nych, a tak??e w kategoriach: odziedziczony maj?tek i dzia??alno??? gospodarcza, inwestycje w fundusze hedgingowe, zarz?dzanie relacjami z klientami, prywatno??? i bezpiecze??stwo, technologia przyjazna dla u??ytkownika, zarz?dzanie portfelem instrument??w kapita??owych, produkty strukturyzowane.
Za najlepsze banki ??wiadcz?ce us??ugi bankowo??ci prywatnej na ??wiecie uznane zosta??y: Citi, UBS i HSBC.

hastagi na stronie:

#private banking ranking 2011 #private banking w polsce 2011 #ranking private banking 2011 #private banking ranking

Authors
Tags

Related posts

Top