Pod??oga jasna czy ciemna?

Pod??oga jasna czy ciemna?
Przy wyborze pod??ogi wa??ne jest ca??e wn?trze. Wyka??czanie i aran??owanie nale??y zacz?? w??a??nie od niej, poniewa?? to baza, podstawa i fundament ca??ego domu. Planowanie nowoczesnego mieszkania w duchu estetycznej sp??jno??ci wymaga, ??eby ??ciany, pod??ogi i sufity w kolejnych pomieszczeniach wsp????gra??y ze sob? i nie wprowadza??y dysonansu w charakterze ca??o??ci.

aaaa9061_2086_Pelgrim Czarny_A4_72dpi

Wyb??r pod??ogi jest wa??ny przede wszystkim z jednego, g????wnego powodu ?? nie zmieniamy jej co za cz?sto. Ju?? na etapie planowania i projektowania nale??y si? zastanowi?, w jakich kolorach chcemy urz?dzi? salon czy sypialni?, jakiego typu meble znajd? si? w pomieszczeniu, jakie dywany, zas??onki i dodatki. Pierwszym problemem, z kt??rym musimy si? zmierzy?, jest w?tpliwo???: co lepsze, pod??oga jasna czy ciemna?
Wady i zalety ciemnej pod??ogi
Ciemne pod??ogi nadaj? pomieszczeniu wra??enie przytulno??ci i ciep??a, optycznie je pomniejszaj?c. Z tego wzgl?du ??wietnie prezentuj? si? na du??ych powierzchniach, w zestawieniu z metalem czy szk??em. Je??li chodzi o barwy, to ciemna pod??oga jest tolerancyjna, cho? przy ciemnych ??cianach i jasnym suficie mo??emy niechc?cy uzyska? wra??enie?? s??abo o??wietlonej piwnicy. Dobry efekt przyniesie natomiast po???czenie ciemnej pod??ogi z ciemnymi, geometrycznymi meblami i jasnymi ??cianami.
aa9061_1739_Kolonial Naturalny_A4_72dpi

Taka pod??oga wy??mienicie przyjmuje na siebie wszelkiego rodzaju dodatki stoj?ce typu rze??ba, glina, wiklina. Interesuj?ce bywa z??amanie hegemoni poprzez po??o??enie na niewielkim obszarze, np. pod st????, jasnej maty, najlepiej o grubym wi?zaniu… Z pewno??ci? ciemne pod??ogi nadaj? wn?trzu zadziorno??ci. Obiegowa opinia zak??ada, ??e na ciemniejszych powierzchnia ??atwiej widoczny jest kurz i ewentualne zadrapania. Wydaje si? jednak, ??e to problem wyolbrzymiony, zw??aszcza je??li zedydujemy si? na pod??ogi postarzane, kt??re zak??adaj? naturaln? niedoskona??o??? i charakteryzuj? si? du??? ilo??ci? otwartych s?k??w i naturalnych p?kni??, kt??re podkre??laj? unikaln? to??samo??? poszczeg??lnych desek (zob. kolekcj? Pelgrim firmy ESCO).
Wady i zalety jasnej pod??ogi
Z pewno??ci? jasna pod??oga jest rozwi?zaniem bezpieczniejszym ni?? ciemna ?? prawdopodobie??stwo tego, ??e b?dzie ??le wygl?da?, jest niewielkie ?? pasuje do ka??dego stylu (por. Kolonial Naturalny ?? ESCO). Powinna by? stosowana w ma??ych i ciemnych pomieszczeniach, poniewa?? nadaje im lekko??ci i sprawia, ??e salon wydaje si? wi?kszy i przestronniejszy. Jasna pod??oga, sufit i tylna ??ciana sprawi?, ??e przestrze?? wyda si? w???sza, wy??sza i z wi?ksz? g???bi?. Delikatne t??o pod??ogi doskonale eksponuje nowoczesne meble, w czystych, ale delikatnych kolorach ?? powinni??my unika? zar??wno zbyt jasnych barw, aby wn?trze nie sta??o si? md??e i monotonne, jak i ci???kich, bogato zdobionych mebli (pod??oga b?dzie nam si? optycznie ??zapada?? ). Ciemne meble na jasnej pod??odze powinny by? lekkie, niemal a??urowe, kre??lone subteln? lini?. Jak zawsze, diabe?? tkwi w szczeg????ach ?? w tym przypadku to dodatki sprawi?, ??e wn?trze stanie si? ciekawsze.
Zanim zapadnie ostateczna decyzja nale??y pami?ta?, jaki wp??yw na ostateczny odbi??r pomieszczenia ma ??wiat??o. Deski, kt??re u??o??one s? prostopadle wzgl?dem kierunku padania ??wiat??a wydaj? si? ja??niejsze, a r??wnolegle – ciemniejsze. Powinno uk??ada? si? r??wnolegle wzgl?dem kierunku padania ??wiat??a r??wnie?? dlatego, ??e po???czenia mi?dzy deskami s? wtedy mniej widoczne. Nie zapominajmy tak??e, ??e przy sztucznym, salonowym ??wietle odcie?? desek mo??e wygl?da? nieco inaczej ni?? w rzeczywisto??ci i ??e pod??oga to inwestycja na lata. Jako??? materia??u, z kt??rego wykonano pod??og?, ma w tym wypadku kluczowe znaczenie.
– Niekt??rzy producenci w swoim asortymencie proponuj? wiele r????norodnych typ??w, inni, tak jak firma ESCO, wyspecjalizowali si? w kreacji pod????g jednogatunkowych ?? m??wi Darek Goliszek z firmy ESCO. Zdecydowali??my si? na d?b z kilku powod??w, mi?dzy innymi ze wzgl?du na d??ugowieczno??? i trwa??o??? tego materia??u. Poza tym okaza??y wygl?d tych drzew od wiek??w sprawia na ludziach du??e wra??enie, poniewa?? nadaje wn?trzom naturalnego, ale jednocze??nie niebanalnego wygl?du.
*Artyku?? przygotowany z pomoc? firmy ESCO (www.podlogi-esco.pl)

hastagi na stronie:

#modne kolory ścian 2011 #kolory ścian 2011 #modne podłogi 2011 #najmodniejsze podłogi #modne ściany 2011 #kolor ścian do jasnych mebli #jaki kolor ścian do jasnych mebli #jaki kolor podłogi do ciemnych mebli #najmodniejsze kolory ścian 2011 #najmodniejsze kolory ścian

Authors
Top