Kulczyk Oil Ventures dokonał przejęcia KUB-Gas

NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA ANI ŻADNE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE I NIE BĘDĄ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII I JAPONII ANI  ŻADNYM SYSTEMIE PRAWNYM, W KTÓRYM WYKONANIE POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI BYŁOBY NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM SYSTEMIE PRZEPISAMI PRAWA


Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, spółka Kulczyk Oil Ventures (KOV) sfinalizowała transakcję zakupu 70% akcji firmy KUB-Gas LCC (KUB-Gas), stając się tym samym firmą nie tylko poszukiwawczą, ale również wydobywczą. KUB-Gas jest prywatną spółką ukraińską, posiadającą aktywa produkcyjne i usługowe. Sprzedającym jest zarejestrowana w Kalifornii firma Gastek, która pozostanie faktycznym właścicielem 30% udziału. Transakcja o wartości 45 milionów USD została sfinalizowana 11 czerwca 2010, poprzez wpłatę pozostającej do uregulowania kwoty.


Spółka KUB-Gas jest jednym z największych prywatnych producentów gazu ziemnego na Ukrainie, który prowadzi sprzedaż 75% surowca firmom hurtowo zajmującym się handlem gazem oraz 25% bezpośrednio – odbiorcom przemysłowym. Aktywa wydobywcze KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w czterech obszarach koncesyjnych, zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, na północno-wschodniej Ukrainie. Obszar ten dostarcza 90% gazu ziemnego wydobywanego na Ukrainie, a jednocześnie posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę przesyłową. Poza koncesjami Wiergunskoje, Olgowskoje, Makiejewskoje oraz Krutogorowskoje, aktywa KUB-Gas obejmują dwa urządzenia serwisujące, cztery instalacje do przetwarzania gazu oraz prawo do użytkowania wieży wiertniczej o mocy 1000 KM, wyprodukowanej w Kanadzie w 2007 roku.

Wypowiedź prezesa Kulczyk Oil Ventures

Przejęcie KUB-Gas otwiera nowy rozdział w historii KOV-u – pozyskujemy Zasoby Potwierdzone i Prawdopodobne, stajemy się firmą nie tylko poszukiwawczą ale i wydobywczą oraz generujemy cash-flow. Celem firmy jest zarówno podwojenie zasobów, jak i podwojenie wydobycia w ramach posiadanych koncesji w ciągu dwóch lat. Zakładany program inwestycyjny zostanie częściowo sfinansowany z generowanego na bieżąco cash-flow, podkreśla Tim Elliott, Prezes Zarządu Kulczyk Oil Ventures.


W okresie pierwszych pięciu miesięcy 2010 r. średnie dzienne wydobycie gazu ziemnego, z należących do KUB-Gas koncesji, wyniosło 166 tys. m3 gazu ziemnego, przy średniej cenie sprzedaży 239,90 USD za 1000 m3. Niezależni eksperci z firmy RPS Energy szacują, że wielkość Zasobów Eksploatacyjnych Potwierdzonych i Prawdopodobnych, wynosi ok. 424,7 mln m3 gazu ziemnego i 81 tysięcy baryłek ciekłych frakcji gazu ziemnego, co daje łącznie 2,6 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Zasoby Możliwe wynoszą dodatkowe 1,2 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. RPS Energy oszacował Zasoby Warunkowe i Zasoby Perspektywiczne gazu ziemnego przypadające na 70% udział w KUB-Gas na poziomie, odpowiednio: 2,44 i 1,11 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej.

Ukraina należy do krajów, gdzie wydobycie węglowodorów prowadzone jest od lat osiemdziesiątych XIX wieku. Jednak dopiero po odzyskaniu niepodległości w końcu XX wieku, infrastruktura wydobywcza na Ukrainie mogła być rozbudowywana, zaś zasoby – odpowiednio badane. Szacuje się (wg The World Factbook), że w 2009 roku na Ukrainie wydobyto ponad 21 mld m3 gazu ziemnego, przy rocznym zapotrzebowaniu 55 mld m3 gazu ziemnego.

Wypowiedź prezesa Gastek

Cieszymy się, że wspólnie z naszym nowym partnerem Kulczyk Oil Ventures, będziemy rozwijać spółkę KUB-Gas. W ostatnich miesiącach odbyliśmy wiele spotkań z ekspertami z Kulczyk Oil Ventures, z którymi wspólnie zastanawialiśmy się nad zwiększeniem wydajności złóż KUB-Gas na Ukrainie. Wierzymy, że korzystając z międzynarodowego doświadczenia zespołu KOV jest to możliwe, mówi Mikhail Afendikov, Managing Director firmy Gastek.


Terminologia


Zasoby Warunkowe – oszacowana na dany dzień ilość węglowodorów, która jest potencjalnie wydobywalna ze znanych złóż, ale w wypadku której wybranych przedsięwzięć zagospodarowania ze względu na jedno lub więcej uwarunkowań nie można aktualnie uznać za na tyle zaawansowane, by umożliwiały one ekonomicznie opłacalną eksploatację.


Zasoby Perspektywiczne – to możliwości poszukiwań i zagospodarowania w przypadku odkrycia złoża ropy naftowej lub gazu i nie należy ich interpretować jako Zasobów Eksploatacyjnych ani Zasobów Warunkowych. Zasoby Perspektywiczne to ilości ropy naftowej, gazu ziemnego lub kondensatu, które według szacunków na dzień sporządzenia odpowiedniego Raportu Eksperta mogą potencjalnie zostać pozyskane z nieodkrytych jeszcze akumulacji w wyniku przeprowadzenia w przyszłości ich zagospodarowania. Zasoby Perspektywiczne dają zarówno szansę odkrycia jak i szansę zagospodarowania. Zasoby Perspektywiczne dzielą się dalej w zależności od prawdopodobieństwa poprawności oszacowania eksploatacyjnego przy założeniu ich odkrycia i zagospodarowania.
Ekwiwalent ropy naftowej (BOE) – miara objętości ropy naftowej bazująca na ekwiwalencji energetycznej. Równowartość jednej baryłki ropy naftowej albo LNG, albo 0,159 metrów sześciennych gazu ziemnego.

Aktywa Kulczyk Oil Ventures


Kulczyk Oil Ventures posiada aktywa zarówno poszukiwawcze, jak i wydobywcze ropy naftowej i gazu. Ma geograficznie zdywersyfikowany portfel projektów na kilku kontynentach, o zróżnicowanym profilu ryzyka i etapie rozwoju projektu: od projektów w fazie poszukiwań, poprzez aktywa w fazie zagospodarowania, po wydobycie (Ukraina).
W Brunei KOV posiada udziały w prawie użytkowania górniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającą do poszukiwania i wytwarzania ropy i gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40% udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 2 220 km2 (550.000 akrów) w północnym Brunei oraz 36% udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 3.011 km2 (744.000 akrów) w południowym Brunei.
Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70% udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas, obejmują 100-procentowe udziały w czterech koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy.
W Syrii KOV posiada bezpośrednio 75% udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającej do poszukiwania i wydobycia ropy i gazu ziemnego w obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km2, położonego w północno-zachodniej Syrii.
Wiodący akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A., zwiększył swoje zaangażowanie poprzez udział w IPO i częściową konwersję skryptu dłużnego i posiada obecnie ok. 48,55% udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.


Więcej informacji można znaleźć, odwiedzając witrynę internetową Kulczyk Oil (www.kulczykoilventures.com).


 


Tłumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji prasowej oryginalnie utworzonej przez Zarząd Kulczyk Oil w języku angielskim.


Oświadczenie: Niniejsza informacja prasowa ani żadna z jej kopii nie będzie przewieziona ani przesłana do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii i Japonii. Niniejsza informacja prasowa nie jest ofertą ani zaproszeniem do sprzedaży, ani nie stanowi oferty kupna, i ani ona sama (w całości, bądź w dowolnej części), ani fakt jej rozpowszechnienia, nie będą stanowić podstawy do zawarcia umowy. Oferta i rozpowszechnienie niniejszej informacji prasowej i dowolnych innych informacji związanych z wprowadzaniem akcji do obrotu giełdowego i oferty, w niektórych systemach prawnych może podlegać prawnym ograniczeniom a osoby, które znajdą się w posiadaniu dowolnego dokumentu bądź informacji związanych z tymi czynnościami, powinny poinformować się nawzajem o istnieniu tych ograniczeń i ich przestrzegać. Niezastosowanie się do powyższych ograniczeń jest równoznaczne ze złamaniem przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych.

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup akcji Kulczyk Oil Ventures Inc. Oferta została już zakończona a przedmiotowe akcje objęte.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego a inwestorzy powinni dokonywać zapisów na akcje, kupować akcje wymienione w niniejszym komunikacie oraz podejmować decyzje inwestycyjne dotyczące IPO wyłącznie na podstawie danych zawartych lub wymienionych na zasadzie odwołania w stosownym prospekcie emisyjnym (po jego udostępnieniu). Niniejsza komunikat prasowy nie stanowi i nie jest elementem oferty na sprzedaż bądź emisję akcji, ani zachęty do nabycia akcji lub innych papierów wartościowych przez dowolne osoby w systemach prawnych, w których taka oferta albo zaproszenie byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejszy komunikat prasowy ani żadna informacja w nim zawarta nie stanową ani nie są elementem oferty na akcje na terenie Stanów Zjednoczonych  Ameryki ani nie są elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Akcje opisane w niniejszej informacji nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ze zmianami, i bez stosownej rejestracji zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od lub w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestracyjnym Ustawy o Papierach Wartościowych i stosownych przepisów stanowych. Kulczyk Oil nie przeprowadzi oferty publicznej papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy komunikat prasowy ani żadna informacja w nim zawarta nie stanowią ani nie są elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna na terenie Australii i Japonii ani w innych systemach prawnych, w których wykonanie powyższych czynności stanowiłoby złamanie obowiązujących przepisów i na terenie tych systemów prawnych nie będzie przeprowadzana oferta na akcje ani prawa do akcji. Akcje opisane w niniejszej informacji nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie ustaw o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych i nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, transferu praw ani przekazania, bezpośrednio bądź pośrednio, w granicach tych systemów prawnych, chyba że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych i zgodnie z nimi.

Rozpowszechnianie niniejszej informacji lub prospektu (po jego udostępnieniu) lub transfer akcji w nim wymienionych do systemu prawnego innego niż Polski może podlegać ograniczeniom prawnym. Osoby, które znajdą się w posiadaniu dowolnego dokumentu bądź informacji związanych z tymi czynnościami, powinny poinformować się nawzajem o istnieniu tych ograniczeń i ich przestrzegać. Niezastosowanie się do powyższych ograniczeń jest równoznaczne ze złamaniem przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych.

HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited w związku z IPO działają tylko na rzecz Spółki z wyłączeniem wszelkich innych podmiotów, a żaden z nich nie będzie uznawał żadnego innego podmiotu za swojego klienta w związku z obsługą procesu IPO, nie będzie ponosił wobec żadnego podmiotu  innego niż Spółka odpowiedzialności z tytułu ochrony udzielanej klientom oraz z tytułu działalności doradczej w związku z IPO jak również innymi sprawami o których mowa w niniejszym komunikacie.

Poza odpowiedzialnością i zobowiązaniami (o ile wystąpią), które mogą zostać nałożone na HSBC zgodnie z obowiązującą w Wielkiej Brytanii Ustawą w sprawie usług i rynków finansowych z 2000 r (United Kingdom’s Financial Services and Markets Act 2000), HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z treścią niniejszego komunikatu, w tym jej trafności, kompletności i prawidłowości. HSBC , Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG,  Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited odpowiednio nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności wynikającej z deliktu, naruszenia zobowiązań umownych lub innego rodzaju w związku z niniejszym komunikatem.

Niniejszy komunikat prasowy jest skierowany wyłącznie do (i) osób przebywających poza terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami (investment professionals) w rozumieniu artykułu 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. w sprawie Ofert Papierów Wartościowych, będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000) – (Financial Promotion) Order 2005) ze zmianami (“Rozporządzenie”) lub (iii) podmiotów prawnych oraz spółek posiadających osobowość prawną o wysokiej wartości netto (high net worth) oraz innych osób, którym może ono zostać zgodnie z prawem przekazane, spełniających kryteria określone w artykule 49(2)(a) – (d) Rozporządzenia (osoby te będą łącznie nazywane “Osobami Uprawnionymi”). Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi, nie powinny działać w oparciu o niniejszy komunikat ani w oparciu o zawartą w nim treść, ani na nim polegać. Ewentualne inwestycje lub działalność inwestycyjna, których dotyczy wymienione oświadczenie, są dostępne wyłącznie dla Osób Uprawnionych i będą oferowane wyłącznie takim osobom.W jakimkolwiek Państwie Członkowskim Europejskiego Obrotu Gospodarczego, które wdrożyło Dyrektywę 2003/71/EC (wraz ze stosownymi przepisami wprowadzającymi „Dyrektywa o Prospekcie”), niniejsza informacja jest skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w tym Państwie w rozumieniu Dyrektywy o Prospekcie.

Niniejsza informacja, częściowo ani w całości, nie zawiera treść dostępnych na stronie internetowej Spółki ani treści dostępnych za pośrednictwem hyperlinków zamieszczonych na stronie internetowej Spółki.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements): Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące zdarzeń, które mają nastąpić po publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do aktywów KUB-Gas, możliwych przyszłych działań na Ukrainie, konwersji pozostałej części Skryptu Dłużnego KI oraz do wszelkich innych informacji, które nie stanowią danych historycznych. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić, bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Termin wymiany pozostałej części Skryptu Dłużnego KI jest uzależniony od uzyskania zgody regulatora. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji prasowej, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.


 

Authors

Related posts

Top