Kulczyk Oil Ventures rozpoczął drugi odwiert poszukiwawczy w Brunei

Kulczyk Oil Ventures informuje o rozpoczęciu drugiego odwiertu poszukiwawczego na obszarze lądowym Bloku L w Brunei Darussalam wykonywanego w 2010 r. Odwiert Lempuyang-1 to część pierwszego etapu programu poszukiwawczego na obszarze Bloku L w Brunei.


Odwiert zostanie wykorzystany w celu zbadania obecności węglowodorów w strukturach geologicznych wskazanych w trójwymiarowych badaniach sejsmicznych na głębokości do 3300 m. Odwiert wykonywany jest z wykorzystaniem wieży wiertniczej Nabors 503, a prace mają zająć około 50 dni.
     
Lempuyang-1 to drugi z co najmniej czterech odwiertów, jakie Kulczyk Oil Ventures i jego partnerzy w projekcie joint venture zamierzają wykonać w 2010 r. Pierwszy odwiert, Lukut-1, w którym KOV miał 40 proc. udział został wykonany na obszarze Bloku L w Brunei. Prace prace nad nim zostały zawieszone w połowie czerwca w oczekiwaniu na wyniki testów prowadzonych przy wykorzystaniu usługowej wieży wiertniczej.


Partnerami w ramach Bloku L w Brunei oraz w ramach odwiertu Lempuyang-1 są: Kulczyk Oil Brunei Limited (40 proc.), AED South East Asia Ltd. (50 proc.) i QAF Brunei Sdn Bhd (10 proc.). Kulczyk Oil Brunei Limited to pośredni podmiot zależny należący w całości do Kulczyk Oil Ventures.


Aktywa Kulczyk Oil Ventures

Kulczyk Oil Ventures to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie.


W Brunei KOV posiada udziały w prawie użytkowania górniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającą do poszukiwania i wytwarzania ropy i gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 2.220 km2 (550.000 akrów) w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 3.011 km2 (744.000 akrów) w południowym Brunei.


Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w czterech koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy.


W Syrii KOV posiada bezpośrednio 75 proc.  udział w umowie o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającej do poszukiwania i wydobycia ropy i gazu ziemnego w obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km2, położonego w północno-zachodniej Syrii.

Wiodący akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A., zwiększył swoje zaangażowanie poprzez udział w IPO spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w maju 2010 r. i  konwersję skryptu dłużnego i posiada obecnie niemal 50 proc. udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Kulczyk Oil (www.kulczykoilventures.com).


 


Tłumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements)
Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące zdarzeń, które mają nastąpić po publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań w obszarze Lempuyang-1 oraz do wszelkich innych informacji, które nie stanowią danych historycznych. Mimo że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą uniemożliwić bądź utrudnić ukończenie spodziewanych działań Spółki, zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, zmiany cen produktów, nieuzyskanie wymaganych prawem zgód, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również ryzyka związane z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach przez nią opublikowanych. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji prasowej, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.


 


Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Telephone: +1-403-264-8877
Facsimile: +1-403-264-8861


Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
P.O. Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Telephone: +971-4-339-5212
Facsimile: +971-4-339-517


ul. Nowogrodzka 18/29
P.O.00-511 Warsaw, Poland
Telephone/ Facsimile: +48 (22) 414 21 00


 

Authors

Related posts

Top