Wiadomości branżowe

MENA Hydrocarbons przystepuje wraz ze sp?lka Kulczyk Oil do prac poszukiwawczych na terenie Bloku 9 w Syrii

Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil”, „KOV” lub „Sp?lka”) zawiadamia, ze MENA Hydrocarbons (Syria) Ltd., sp?lka w 100% zalezna od MENA Hydrocarbons Inc.

Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil”, „KOV” lub „Sp?lka”) zawiadamia, ze MENA Hydrocarbons (Syria) Ltd., sp?lka w 100% zalezna od MENA Hydrocarbons Inc. („MENA”) wyrazila zgode na prowadzenie wraz z Kulczyk Oil poszukiwan na terenie Bloku 9 w Syrii. Zgodnie z warunkami umowy zawartej z Loon Latakia Limited („Loon Latakia”), sp?lka w pelni zalezna od Kulczyk Oil, MENA:  • nabedzie 30-procentowy udzial w Bloku 9 poprzez dokonanie zaplaty na rzecz Kulczyk Oil 30% kwoty koszt?w poniesionych do chwili obecnej, kt?re dotychczas lacznie wyniosly okolo 10,4 mln USD,  • pokryje 60% koszt?w pierwszego odwiertu poszukiwawczego na terenie Bloku 9; oraz  • 3. przejmie odpowiedzialnosc za 30% gwarancji bankowej wystawionej na kwote 6.758.241 USD, kt?ra jest w chwili obecnej zabezpieczona tylko i wylacznie przez Kulczyk Oil.


Tim Elliott, Prezes Zarzadu i Dyrektor Generalny Kulczyk Oil, powiedzial: “cieszymy sie bardzo, ze zarzad oraz zesp?l techniczny, dysponujacy wszechstronnym doswiadczeniem w regionie, rozpoznal potencjal Bloku 9 na terenie Syrii i zgodzil sie na przystapienie do realizacji projektu we wsp?lpracy z nami.”


MENA jest prywatna sp?lka miedzynarodowa skupiajaca sie na budowaniu portfela aktyw?w na terenie Bliskiego Wschodu i Afryki P?lnocnej. MENA, dysponujaca sprawdzonym zarzadem oraz zespolem technicznym z bogatym doswiadczeniem w pracy na Bliskim Wschodzie, jest obecnie posiadaczem koncesji na rozpoznawanie zl?z [ang. development concession] w Egipcie.


Kontrakt na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie ropy naftowej [Contract for the Exploration, Development and Production of Petroleum] („Umowa o podziale wplyw?w z wydobycia”), przyznajacy Loon Latakia prawo do prowadzenia poszukiwan i wydobywania ropy naftowej oraz gazu z Bloku 9, obszaru o powierzchni 10 032 km2 w p?lnocno-zachodniej czesci Syrii, zostal zawarty w dniu 29 listopada 2007 roku. Zgodnie z warunkami Umowy o podziale wplyw?w z wydobycia Kulczyk Oil dokonala ponownego przetworzenia oraz interpretacji uprzednio istniejacych danych pozyskanych w ramach pomiar?w sejsmicznych w technologii dwuwymiarowej prowadzonych na obszarze o powierzchni okolo 1800 km2. Interpretacja wykazala istnienie kilku potencjalnych obiekt?w poszukiwawczych w poludniowo-wschodniej czesci Bloku 9, ponadto Sp?lka nabyla r?wniez nowe dane pozyskane z tr?jwymiarowych badan sejsmicznych przeprowadzonych na tym samym terenie o powierzchni okolo 420 km2 i przystapila do prac terenowych w lutym, natomiast pozyskiwanie danych zakonczyla w maju 2010 roku. Przetwarzanie i interpretacja nowych danych tr?jwymiarowych maja zostac zakonczone w czwartym kwartale 2010 roku. Okreslenie lokalizacji i docelowej glebokosci pierwszego odwiertu poszukiwawczego oraz oszacowanie koszt?w odwiertu nastapi po dokonaniu oceny ostatnio pozyskanych tr?jwymiarowych danych sejsmicznych, natomiast pierwszy odwiert poszukiwawczy na terenie Bloku 9 ma nastapic w pierwszej polowie 2011 roku.

A to już wiesz?  Niesamowita kolekcja zdjec z Magnum Photos na telewizorach Samsung The Frame

Kulczyk Oil wyrazila uprzednio zgode na przekazanie 20-procentowego udzialu w prawie uzytkowania g?rniczego Bloku 9 na rzecz Triton Petroleum Pty Ltd oraz 5-procentowego udzialu w prawie uzytkowania g?rniczego na rzecz osoby trzeciej. W zwiazku z powyzszym bezposredni udzial Loon Latakia w Bloku 9 wynosi 75% przed skutecznym zawarciem umowy z MENA, oraz 45% po jej skutecznym zawarciu. Kazda cesja udzialu na rzecz Triton Petroleum lub MENA wymaga zgody General Petroleum Corporation („GPC”), panstwowego koncernu naftowego Syryjskiej Republiki Arabskiej.


Aktywa Kulczyk Oil


Kulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka prowadzaca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projekt?w w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujacy dzialalnosc poszukiwawcza w Brunei i Syrii oraz dzialalnosc wydobywcza w Ukrainie.


W Brunei KOV posiada udzialy w prawie uzytkowania g?rniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajaca do poszukiwania i wytwarzania ropy i gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40 proc. udzial w Bloku L, obejmujacym obszar ladowy i morski o powierzchni 2 220 km2 (550.000 akr?w) w p?lnocnym Brunei oraz 36 proc. udzial w Bloku M, obejmujacym obszar ladowy o powierzchni 3.011 km2 (744.000 akr?w) w poludniowym Brunei.


Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udzial w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmuja 100-procentowe udzialy w czterech koncesjach zlokalizowanych w poblizu nuganska, miasta w p?lnocno-wschodniej czesci Ukrainy.


W Syrii KOV posiada bezposrednio 75 proc. udzial w umowie o podziale wplyw?w z wydobycia, uprawniajacej do poszukiwania i wydobycia ropy i gazu ziemnego w obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km2, polozonego w p?lnocno-zachodniej Syrii.


Wiodacy akcjonariusz sp?lki, Kulczyk Investments S.A., zwiekszyl swoje zaangazowanie poprzez udzial w IPO sp?lki na Gieldzie Papier?w Wartosciowych w Warszawie w maju 2010 r. i  konwersje skryptu dluznego  i posiada obecnie niemal 50 procent udzialu w kapitale sp?lki. Kulczyk Investments S.A. jest miedzynarodowym domem inwestycyjnym, zalozonym przez polskiego przedsiebiorce dr. Jana Kulczyka.


Wiecej informacji mozna uzyskac odwiedzajac witryne internetowa Kulczyk Oil (www.kulczykoilventures.com).

 


Tlumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tlumaczenie informacji prasowej powstalej oryginalnie w jezyku angielskim.

A to już wiesz?  Kamienice w Krakowie

Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-looking Statements)Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczace zdarzen, kt?re maja nastapic po publikacji niniejszej informacji, odnoszace sie do przyszlych dzialan w obszarze Bloku 9 w Syrii oraz do innych informacji, kt?re nie stanowia danych historycznych. Mimo ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci, i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne rezultaty okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga uniemozliwic badz utrudnic ukonczenie spodziewanych dzialan Sp?lki w ramach prowadzonych projekt?w, zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, zmiany cen produkt?w, nieuzyskanie wymaganych prawem zezwolen, sytuacja finansowa na rynku lokalnym i miedzynarodowym, jak r?wniez ryzyka zwiazane z ropa naftowa i gazem, ryzyka finansowe, polityczne i gospodarcze oraz wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach przez nia opublikowanych. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury odznaczaja sie one z ryzykiem i niepewnoscia, a faktyczne rezultaty moga sie znacznie r?znic od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci. Sp?lka nie jest zobowiazana do aktualizacji lub korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszej informacji, tak zeby odzwierciedlaly one stan po publikacji niniejszej informacji prasowej, chyba ze jest to wymagane przepisami prawa.


 


Suite 1170, 700-4th Avenue S.W.,
Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861


Al Shafar Investment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
P.O. Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212 Fax: +971-4-339-5174


ul. Nowogrodzka 18/29
00-511 Warszawa
Tel/Fax: +48 (22) 414 21 00


Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy