Wiadomości branżowe

Poczatek prac nad pierwszym odwiertem w Brunei

NINIEJSZY KOMUNIKAT PRASOWY ANI ZAWARTE W NIM INFORMACJE NIE ZOSTANA OPUBLIKOWANE I NIE Ba?DA ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOSREDNIO BADn POSREDNIO, NA TERYTORIUM STAN?W ZJEDNOCZONYCH AMERYKI P?nNOCNEJ, AUSTRALII I JAPONII, ANI W zADNYM SYSTEMIE PRAWNYM, W KT?RYM WYKONANIE POWYzSZYCH CZYNNOSCI BYnOBY NIEZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI W TYM SYSTEMIE PRAWA PRZEPISAMI.


Calgary, Alberta, Kanada, 3 maja 2010 r. – Kulczyk Oil Ventures Inc. („Kulczyk Oil” lub „Sp?lka”) zawiadamia, ze na terenie Bloku L w Brunei Darussalam rozpoczeto wykonywanie odwiertu poszukiwawczego Lukut-1, kt?ry bedzie pierwszym od ponad 20 lat ladowym odwiertem wykonanym w tym kraju. Lukut-1 jest czescia pierwszego etapu programu poszukiwawczego zaplanowanego dla Bloku L.

Odwiert Lukut-1 pozwoli na okreslenie prawdopodobienstwa wystepowania weglowodor?w w formacji strukturalnej zidentyfikowanej w tr?jwymiarowych badaniach sejsmicznych do glebokosci 2125 metr?w. Odwiert zostanie wykonany w ciagu 31 dni, przy pomocy Wiertnicy Nabors Nr 503.

Tim Elliott, Prezes Zarzadu i Dyrektor Generalny KOV podkreslil, ze “rozpoczecie  wiercen w obrebie Lukut-1 jest wydarzeniem dla Sp?lki oraz waznym etapem prac poszukiwawczych na obszarze ladowym Brunei. Nalezy pamietac, ze jest to pierwszy etap programu obejmujacego co najmniej cztery odwierty w tym roku; dwa w obrebie Bloku L oraz dwa na obszarze Bloku M. Dzialania te pozwola ocenic obiekty poszukiwawcze zidentyfikowane po przetworzeniu danych pozyskanych w ramach najnowszych pomiar?w sejsmicznych w technologii tr?jwymiarowej.”

W przypadku odkrycia zl?z weglowodor?w, prace przy Lukut-1 zostana zawieszone do momentu wynajmu i sprowadzenia innego urzadzenia wiertniczego w celu opr?bkowania odwiertu. Nastepnie, w zaleznosci od rezultatu poszukiwan, odwiert moze byc sklasyfikowany jako potencjalny odwiert wydobywczy. Po wykonaniu odwiertu Lukut-1, Wiertnica Nabors zostanie przetransportowana do miejsca lokalizacji drugiego odwiertu, gdzie rozpoczna sie prace wiertnicze zwiazane z wykonaniem odwiertu ladowego Lempuyang-1.

Blok L w BruneiBrunei jest jednym z najbardziej obfitujach w weglowodory region?w Azji i trzecim producentem ropy naftowej i gazu na tym kontynencie. Kulczyk Oil Brunei Limited, sp?lka posrednio w 100 proc. zalezna od KOV, jest wlascicielem 40 proc. udzialu w Bloku L, obszarze poszukiwawczym o powierzchni ok. 2200 m2, obejmujacym gl?wnie tereny ladowe. W odleglosci 20 km od granic Bloku L zlokalizowane jest pole naftowo-gazowe Seria, kt?rego wydobycie przekroczylo miliard barylek (zr?dlo: strona internetowa Brunei Shell Petroleum). Ponadto, w obrebie bloku poszukiwawczego graniczacego z Blokiem L, sp?lka Brunei Shell Petroleum niedawno odkryla ogromne pole gazowe (Bubut).

Kulczyk Oil to miedzynarodowa sp?lka zajmujaca sie wydobyciem ropy naftowej i gazu, prowadzaca dzialalnosc gl?wnie w Sultanacie Brunei i Syrii. Sp?lka Kulczyk Oil analizuje nowe mozliwosci rozwoju w Europie Srodkowej i Wschodniej, a takze w innych obszarach obfitujacych w zloza weglowodor?w, a w zwiazku z tym uzgodnila warunki nabycia udzial?w w polach gazowych na Ukrainie po sfinalizowaniu IPO. Gl?wnym udzialowcem Sp?lki, posiadajacym okolo 41,5% akcji zwyklych wyemitowanych z data niniejszego komunikatu prasowego, jest Kulczyk Investments S.A., miedzynarodowy dom inwestycyjny zalozony przez polskiego biznesmana dr Jana Kulczyka.

Wiecej informacji mozna znalezc, odwiedzajac witryne internetowa Kulczyk Oil (www.kulczykoilventures.com) lub kontaktujac sie z:


Kulczyk Oil Ventures Inc. – U.A.E.
Timothy M. Elliott
President & CEO
Tel.: +971 (4) 3395212
[email protected]


Pelham Bell Pottinger – UK
James Henderson
Managing Director
Tel.: +44 (0) 20 7337 1500
[email protected]


 


Tlumaczenie: ten komunikat prasowy jest oficjalnie opublikowany w jezyku angielskim.
Zastrzezenia prawne: Niniejszy komunikat prasowy, takze w jakiejkolwiek kopii, nie bedzie przewieziony ani przeslany do Stan?w Zjednoczonych Ameryki P?lnocnej, Australii i Japonii. Ten komunikat prasowy nie stanowi oferty, zaproszenia do sprzedazy ani zaproszenia do skladania ofert zakupu, i ani on sam (w calosci lub w dowolnej czesci), ani fakt jego rozpowszechnienia, nie beda stanowic podstawy do zawarcia umowy. Oferta i rozpowszechnienie niniejszego komunikatu prasowego i dowolnych innych informacji zwiazanych z wprowadzaniem akcji do obrotu gieldowego i oferta, w niekt?rych systemach prawnych moze podlegac prawnym ograniczeniom, a osoby, kt?re znajda sie w posiadaniu dowolnego dokumentu badz informacji zwiazanych z wprowadzaniem akcji do obrotu gieldowego i oferta, powinny zaznajomic sie z tymi ograniczeniami i ich przestrzegac. Niezastosowanie sie do tych ograniczen moze stanowic zlamanie przepis?w o papierach wartosciowych obowiazujacych w tych systemach prawnych.

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie sluza wylacznie celom informacyjnym i nie stanowia oferty sprzedazy lub subskrypcji ani zaproszenia do nabywania lub skladania ofert zakupu lub zapis?w na jakiekolwiek papiery wartosciowe Kulczyk Oil. Wszystkie informacje o Kulczyk Oil oraz o akcjach sprzedawanych ramach oferty publicznej w Polsce i dopuszczonych do obrotu na regulowanym rynku w Polsce sa ujete w prospekcie emisyjnym, zatwierdzonym przez Polska Komisje Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2010 roku (z p?zniejszymi zmianami), kt?ry jest wylacznym prawnie wiazacym dokumentem zawierajacym takie informacje. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczace oferowanych publicznie papier?w wartosciowych Kulczyk Oil Ventures Inc. powinny byc podejmowane wylacznie w oparciu o tresc prospektu emisyjnego. Prospekt zostal opublikowany na stronie internetowej Sp?lki: www.kulczykoilventures.com oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.: www.dmbzwbk.pl. 
 
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego, a inwestorzy powinni dokonywac zapis?w na akcje, kupowac akcje wymienione w niniejszym komunikacie oraz podejmowac decyzje inwestycyjne dotyczace IPO wylacznie na podstawie danych zawartych lub przywolanych w prospekcie emisyjnym. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi i nie jest elementem oferty sprzedazy badz emisji akcji, ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek akcji lub innych papier?w wartosciowych przez jakakolwiek osobe w systemach prawnych, w kt?rych taka oferty albo zaproszenie byloby niezgodne z obowiazujacymi przepisami prawa.

Niniejszy komunikat prasowy, ani zadna informacja w nim zawarta, nie zawieraja ani nie stanowia oferty sprzedazy ani zaproszenia do skladania oferty kupna akcji na terenie Stan?w Zjednoczonych Ameryki P?lnocnej. Akcje wymienione w niniejszym komunikacie nie zostaly i nie zostana zarejestrowane w trybie Amerykanskiej Ustawy o Papierach Wartosciowych z 1933 roku („Ustawa o Papierach Wartosciowych”) z p?zniejszymi zmianami, i bez stosownej rejestracji zgodnie z Ustawa o Papierach Wartosciowych nie moga byc przedmiotem oferty ani sprzedazy na terytorium Stan?w Zjednoczonych Ameryki, chyba ze zgodnie z majacymi zastosowanie wyjatkami od lub w ramach transakcji niepodlegajacej wymogom rejestracyjnym Ustawy o Papierach Wartosciowych. Kulczyk Oil nie przeprowadzi oferty publicznej papier?w wartosciowych na terytorium Stan?w Zjednoczonych Ameryki P?lnocnej.

Niniejszy komunikat prasowy ani zadna informacja w nim zawarta nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedazy, ani jakiejkolwiek zachety do zlozenia oferty kupna akcji na terenie Australii i Japonii ani w innych systemach prawnych, w kt?rych wykonanie powyzszych czynnosci stanowiloby zlamanie obowiazujacych przepis?w, i na terenie tych system?w prawnych nie bedzie organizowana publiczna oferta akcji ani praw do akcji. Akcje opisane w niniejszym komunikacie nie zostaly i nie zostana zarejestrowane w trybie ustaw o papierach wartosciowych obowiazujacych w tych systemach prawnych i nie moga byc przedmiotem oferty, sprzedazy, odsprzedazy, transferu praw ani przekazania, bezposrednio badz posrednio, w granicach tych system?w prawnych, chyba ze zgodnie z majacymi zastosowanie wyjatkami od obowiazujacych przepis?w dotyczacych papier?w wartosciowych i zgodnie z tymi przepisami.

Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu lub prospektu (po jego udostepnieniu) lub transfer akcji w nim wymienionych do systemu prawnego innego niz system prawny Polski moze podlegac ograniczeniom prawnym. Osoby, kt?re znajda sie w posiadaniu niniejszego komunikat, powinny zaznajomic sie z informacjami o istnieniu tych ograniczen i ich przestrzegac. Niezastosowanie sie do tych ograniczen moze stanowic zlamanie przepis?w o papierach wartosciowych obowiazujacych w tych systemach prawnych.

W zwiazku z IPO na rzecz Sp?lki dzialaja wylacznie i osobno HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited z wylaczeniem wszelkich innych podmiot?w, a zaden z wymienionych podmiot?w nie bedzie uznawal zadnej osoby za swojego klienta w zwiazku z IPO, nie bedzie ponosil wobec zadnego podmiotu innego niz Sp?lka odpowiedzialnosci za zapewnienie ochrony klientom oraz za prowadzenie dzialalnosci doradczej w zwiazku z IPO i innymi sprawami o kt?rych mowa w niniejszym komunikacie.
 
Poza odpowiedzialnoscia i zobowiazaniami (o ile wystapia), kt?re moga zostac nalozone na HSBC zgodnie z obowiazujaca w Wielkiej Brytanii Ustawa w sprawie uslug i rynk?w finansowych z 2000 r (United Kingdom’s Financial Services and Markets Act 2000), HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited nie przyjmuja na siebie zadnej odpowiedzialnosci oraz nie skladaja zadnych oswiadczen ani zapewnien, wyraznych lub dorozumianych, w zwiazku z trescia niniejszego komunikatu, w tym jego dokladnosci, kompletnosci i prawidlowosci. HSBC , Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited nie przyjmuja na siebie takze zadnej odpowiedzialnosci wynikajacej z deliktu, naruszenia zobowiazan umownych ani innego rodzaju odpowiedzialnosci w zwiazku z niniejszym komunikatem.

Niniejszy komunikat prasowy jest skierowany wylacznie do (i) os?b przebywajacych poza terytorium Zjednoczonego Kr?lestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii P?lnocnej lub (ii) os?b zawodowo zajmujacych sie inwestycjami (investment professionals) w rozumieniu artykulu 19(5) Rozporzadzenia z 2005 r. w sprawie Ofert Papier?w Wartosciowych, bedacego aktem wykonawczym do Ustawy o Uslugach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Financial Services and Markets Act 2000) – (Financial Promotion) Order 2005) ze zmianami (“Rozporzadzenie”) lub (iii) podmiot?w prawnych oraz sp?lek posiadajacych osobowosc prawna o wysokiej wartosci netto (high net worth) oraz innych os?b, kt?rym moze ono zostac zgodnie z prawem przekazane, spelniajacych kryteria okreslone w artykule 49(2)(a) – (d) Rozporzadzenia (osoby te beda lacznie nazywane “Osobami Uprawnionymi”). Osoby, kt?re nie sa Osobami Uprawnionymi, nie powinny dzialac w oparciu o niniejszy komunikat ani w oparciu o zawarta w nim tresc, ani na nim polegac. Ewentualne inwestycje lub dzialalnosc inwestycyjna, kt?rych dotyczy wymienione oswiadczenie, sa dostepne wylacznie dla Os?b Uprawnionych i beda oferowane wylacznie takim osobom.

W kazdym Panstwie Czlonkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, kt?re wdrozylo Dyrektywe 2003/71/WE (wraz ze stosownymi przepisami wprowadzajacymi „Dyrektywa o Prospekcie”), niniejszy komunikat jest skierowany wylacznie do inwestor?w kwalifikowanych w tym Panstwie w rozumieniu Dyrektywy o Prospekcie.

Tresci dostepne na stronie internetowej Sp?lki ani tresci dostepne za posrednictwem hyperlink?w zamieszczonych na stronie internetowej Sp?lki nie sa wlaczone do niniejszego komunikatu ani nie stanowia jego czesci skladowej.

Stwierdzenia dotyczace przyszlosci (Forward-Looking Statements): niekt?re z informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym sa stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Stwierdzenia moga dotyczyc informacji odnoszacych sie, m. in. do rozwoju nowych odwiert?w  i projekt?w inwestycyjnych na terenie Brunei, Syrii i Ukrainy, spodziewanych koszt?w, informacji o postepach projekt?w prowadzonych przez Sp?lke (w tym finalizacji pozyskania gazowych aktyw?w produkcyjnych na Ukrainie), informacji zwiazanych z przeprowadzeniem pierwszej oferty publicznej na akcje Sp?lki (IPO) i wprowadzeniem jej akcji do obrotu na GPW w Warszawie oraz wszelkich innych informacji, kt?re nie stanowia danych historycznych. Uzyte w niniejszym dokumencie oraz w innych informacjach publikowanych przez Sp?lke wyrazenia „bedzie”, „moze”, „szacunkowy”, „spodziewac sie”, „zamierzac”, „moze”, „potencjalny”, „powinno” i inne podobne wyrazenia wskazuja na uzywanie stwierdzen dotyczacych przyszlosci. Mimo, ze przedstawiciele Sp?lki uznaja zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyzszych stwierdzeniach odznaczaja sie znacznym poziomem ryzyka i niepewnosci i nie mozna stwierdzic, ze faktyczne wyniki okaza sie zgodne z powyzszymi stwierdzeniami dotyczacymi przyszlosci. Do czynnik?w, kt?re moga sprawic, ze faktyczne wyniki moga okazac sie inne niz zalozenia zawarte w stwierdzeniach dotyczacych przyszlosci zaliczaja sie: prawdopodobienstwo wystapienia problem?w technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projekt?w, warunki geologiczne panujace w obrebie rezerwuaru, kt?re moga miec negatywny wplyw poziom wydobycia ropy i gazu, zmiana cen surowc?w, nieuzyskanie zatwierdzen lub niespelnienie wymog?w formalnych w zwiazku z przejeciem na Ukrainie lub planowanym IPO i wprowadzeniem akcji do obrotu na GPW, niepozyskanie kapitalu niezbednego do wypelnienia zobowiazan kapitalowych albo warunk?w programu wiercen, jak r?wniez wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Sp?lke albo nieujawnione w dokumentach opublikowanych przez Sp?lke. Warunki rynkowe moga miec wplyw na harmonogram, jak r?wniez mozliwosc przeprowadzenia IPO i debiutu na GPW w Warszawie. Ze wzgledu na fakt, ze stwierdzenia dotyczace przyszlosci odnosza sie do przyszlych wydarzen i uwarunkowan, z natury sa one zwiazane z ryzykiem i niepewnoscia. Ani Sp?lka, ani HSBC nie sa zobowiazani do dokonywania publicznej aktualizacji, badz korekty stwierdzen dotyczacych przyszlosci zawartych w niniejszym komunikacie, chyba ze wymagaja tego przepisy prawa.


 

Similar Posts