KOV podejmie starania o notowanie i pozyskanie kapitału na AIM

KOV podejmie starania o notowanie i pozyskanie kapitału na AIM


Podsumowanie  • KOV zamierza podjąć starania o notowanie akcji Spółki na AIM, jednocześnie pozostając na GPW;

  • Debiut na AIM i nowa emisja akcji planowane na IV kwartał 2011 r.;

  • Pozyskane fundusze KOV przeznaczy na sfinansowanie udziału w konsorcjum Neconde i na realizację programu prac w Brunei i Syrii w 2012 r.


Szczegółowe informacje


Kulczyk Oil Ventures Inc. (“KOV” lub “spółka”) informuje, że zamierza podjąć starania o notowanie swoich akcji zwykłych na Alternatywnym Rynku Inwestycyjnym w Londynie (Alternative Investment Market “AIM”) i jesienią 2011 r. planuje podwyższenie kapitału na tym rynku.  Szczegółowe plany i harmonogram wejścia na AIM oraz dalsze informacje na temat wielkości kapitału, który byłby pozyskany tą drogą, zostaną przekazane w późniejszym terminie, po ich ostatecznym ustaleniu.


 Decyzja Spółki o podjęciu starań o notowanie jej akcji zwykłych na drugim rynku – AIM – jest podyktowana chęcią zapewnienia inwestorom szerszego dostępu do akcji KOV na jednym z głównych rynków dla spółek z sektora ropy i gazu. Jednocześnie Spółka, poprzez swoją dalszą obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”), będzie nadal wypełniać zobowiązania wobec polskich inwestorów.


Na londyńskim AIM KOV zamierza pozyskać finansowanie w kwocie wystarczającej na nabycie udziałów w licencji OML 42 w Nigerii w ramach uczestnictwa w konsorcjum Neconde. KOV, poprzez swój pośredni podmiot zależny w całości należący do Kulczyk Oil, posiadać będzie 20 proc. udziałów zwykłych w kapitale Neconde, co zapewni Spółce faktyczny, pośredni udział na poziomie 9 proc. w licencji OML 42. Kulczyk Investments („KI”) – główny akcjonariusz KOV – zapewni Spółce finansowanie pomostowe w odniesieniu do udziału KOV w kosztach nabycia Neconde. Udziały Neconde przypadające na KOV pozostaną w zarządzie powierniczym ustanowionym na rzecz KI do czasu, i w zakresie w jakim KOV pozyska środki na spłatę należności wobec KI wynikających z umów o finansowaniu pomostowym.


 “Prace KOV, w ramach konsorcjum Neconde, będą polegały na tym, aby w szybki i efektywny sposób wznowić wydobycie oraz by w ciągu nadchodzących lat rozwijać bazę produkcyjną i rezerwy OML 42. KOV zademonstrowała umiejętność zwiększania wartości projektów, w które jesteśmy zaangażowani, zwiększając produkcję i rezerwy w ramach swoich aktywów na Ukrainie.” – powiedział Jock Graham, wiceprezes zarządu Kulczyk Oil, odpowiedzialny za geologię.


Część nowych kapitałów pozyskanych na AIM zostanie przeznaczona na sfinansowanie programu prac na 2012 r. w Brunei, gdzie spółka posiada odpowiednio 40 i 36 proc. udziałów w prawie użytkowania górniczego, w Bloku L i Bloku M oraz w Syrii, gdzie KOV ma rzeczywisty 45 proc. udział w Bloku 9.


Obecnie na londyńskim AIM notowanych jest ponad 80 spółek poszukiwawczo-wydobywczych (“E&P”), o łącznej kapitalizacji 17,4 mld GBP.


Londyn jest globalnym centrum biznesu i jednocześnie jednym z głównych centrów finansowych dla naszej branży. Obecność na AIM pomoże w umocnieniu pozycji KOV na rynku międzynarodowym” – dodał Jakub Korczak, wiceprezes ds. Relacji Inwestorskich, Dyrektor Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej.


Aktywa Kulczyk Oil


Kulczyk Oil to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów w Brunei, Syrii i Ukrainie oraz profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Syrii oraz działalność wydobywczą w Ukrainie.


W Brunei KOV posiada udziały w prawie użytkowania górniczego, przyznanego mu zgodnie z dwoma umowami o podziale wpływów z wydobycia, uprawniającą do poszukiwania i wytwarzania ropy i gazu ziemnego z Bloku L i Bloku M. KOV posiada 40 proc. udział w Bloku L, obejmującym obszar lądowy i morski o powierzchni 2 220 km2 (550.000 akrów) w północnym Brunei oraz 36 proc. udział w Bloku M, obejmującym obszar lądowy o powierzchni 3.011 km2 (744.000 akrów) w południowym Brunei.


Na Ukrainie KOV posiada faktyczny 70 proc. udział w KUB-Gas LLC. Aktywa KUB-Gas obejmują 100-procentowe udziały w pięciu koncesjach zlokalizowanych w pobliżu Ługańska, miasta w północno-wschodniej części Ukrainy. Produkcja odbywa się na czterech polach.


W Syrii KOV posiada, zgodnie z umową o podziale wpływów z wydobycia, 70 proc. udział w Bloku 9 uprawniający do poszukiwania i wydobycia, po spełnieniu określonych warunków, ropy i gazu ziemnego w obszarze Bloku 9 o powierzchni 10.032 km², położonego w północno-zachodniej Syrii. Spółka podpisała porozumienie, na podstawie którego przepisze łącznie 25 proc. udziałów na rzecz osoby trzeciej, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.


 Wiodący akcjonariusz spółki, Kulczyk Investments S.A. posiada obecnie niemal 50 procent udziału w kapitale spółki. Kulczyk Investments S.A. jest międzynarodowym domem inwestycyjnym, założonym przez polskiego przedsiębiorcę dr. Jana Kulczyka.


Więcej informacji można uzyskać odwiedzając witrynę internetową Kulczyk Oil (www.kulczykoilventures.com).


 


Tłumaczenie: Niniejszy tekst stanowi tłumaczenie informacji prasowej powstałej oryginalnie w języku angielskim.


Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-looking Statements): Niniejsza informacja prasowa zawiera stwierdzenia dotyczące zdarzeń, które mają nastąpić po publikacji niniejszej informacji, odnoszące się do przyszłych działań firmy w Nigerii oraz na koncesji OML – 42, a także do wszelkich innych informacji, Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności, i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Istnieje wiele czynników, które mogą utrudnić bądź uniemożliwić udział Spółki w nigeryjskiej transakcji i ukończenie spodziewanych działań w ramach tego projektu takich jak to, czy Spółka będzie w stanie zebrać wymagane fundusze na sfinansowanie udziału w kosztach zakupu poniesionych przez Neconde w maksymalnej dostępności, czy też na zakończenie transakcji lub na spłatę kosztów finansowania pomostowego pozyskanego od KI. Zdolność do pozyskania wymaganego finansowania uzależniona jest od sytuacji finansowej na rynku lokalnym i międzynarodowym, jak również od ryzyka związanego z ropą naftową i gazem, ryzyka finansowego, politycznego i gospodarczego na rynkach, na których działa Spółka oraz od wszelkiego innego ryzyka nieprzewidzianego przez Spółkę albo opisanego w Rocznym Formularzu Informacyjnym opublikowanym 29 marca 2011. (Annual Information Form). Różne czynniki mogą mieć wpływ na datę finalizacji transakcji nabycia udziałów w Neconde włączając uzyskanie zgód regulatora oraz to, czy Spółka będzie zdolna czerpać oczekiwane korzyści po finalizacji transakcji i partycypowaniu w przedsięwzięciu Neconde. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością, a faktyczne rezultaty mogą się znacznie różnić od informacji zawartych w niniejszych stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie jest zobowiązana do aktualizacji lub korekty stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszej informacji, tak żeby odzwierciedlały one stan po publikacji niniejszej informacji prasowej, chyba że jest to wymagane przepisami prawa.


Kanada
Suite 1170, 700-4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada
Tel: +1-403-264-8877
Fax: +1-403-264-8861


 Dubai
Al ShafarInvestment Building, Suite 123, Shaikh Zayed Road,
Box 37174, Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971-4-339-5212
Fax: +971-4-339-5174


 Polska
Nowogrodzka 18/29
00-5211 Warszawa, Polska
Tel: +48 (22) 414 21 00         
Faz: +48 (22) 412 48 60

Authors

Related posts

Top