Kulczyk Oil Ventures wzmacnia skład Kierownictwa Wyższego Szczebla

NINIEJSZA INFORMACJA PRASOWA ANI ŻADNE INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE I NIE BĘDĄ ROZPOWSZECHNIANE, BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII I JAPONII ANI W ŻADNYM SYSTEMIE PRAWNYM, W KTÓRYM WYKONANIE POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI BYŁOBY NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI W TYM SYSTEMIE PRZEPISAMI PRAWA


Kulczyk Oil Ventures rozszerzył skład kierownictwa spółki o dwie osoby: Jakuba Korczaka oraz dr. Trenta Rehilla. Awans obu pracowników, który nastąpił po zakończeniu publicznej oferty KOV w Polsce oraz rozpoczęciu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ma na celu wzmocnienie grona kierowniczego spółki. Powołanie Jakuba Korczaka do ścisłego kierownictwa KOV jest wyrazem zaangażowania KOV w efektywne relacje z akcjonariuszami oraz wdrażanie ładu korporacyjnego. Z kolei powołanie dr. Rehilla, jest związane z wysokim uznaniem dla jego profesjonalizmu w zakresie ekspertyz technicznych, jakim cieszy się wśród kadry zarządzającej i Rady Dyrektorów KOV oraz przekonaniem, że wniesie znaczący wkład w rozbudowę programów poszukiwawczych i dalszy rozwój spółki.

Pan Jakub Korczak objął stanowisko Wiceprezesa ds. Relacji Inwestorskich i Dyrektora Operacji w Europie Środkowo-Wschodniej (Vice President Investor Relations and Managing Director CEE). Jakub Korczak posiada ponad 15-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej, finansach i prowadzeniu relacji ze środowiskiem inwestorów. Przed dołączeniem w 2009 roku do zespołu Kulczyk Oil Ventures jako Pełnomocnik i Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich, pełnił funkcję CFO oraz członka zarządu Banku Pocztowego S.A. (2009–2010). Wcześniej, w BRE Banku odpowiadał za koordynację strategii i zajmował stanowisko dyrektora ds. relacji inwestorskich (2005–2009), a w Unicredit CA-IB pracował jako współzarządzający analizami sektora bankowego w regionie EMEA (2000–2005). W 1997 roku ukończył studia z rachunkowości i zarządzania finansowego na Uniwersytecie Łódzkim, a w 2008 roku podyplomowe studia dla wyższej kadry kierowniczej (AMP) na IESE Business School w Barcelonie. Pan Jakub Korczak pracuje w warszawskim biurze Kulczyk Oil Ventures.


Wypowiedź prezesa Kulczyk Oil Ventures


Debiut KOV na GPW jest dla nas bardzo ważną cezurą. Chcąc sprostać wymaganiom naszych nowych inwestorów wzmacniamy komunikację z nimi oraz wdrażamy ład korporacyjny, pod ścisłym nadzorem Pana Jakuba Korczaka. Z kolei by sprostać wymaganiom związanym z rozbudową naszych projektów poszukiwawczych i dalszym rozwojem spółki, postanowiliśmy wykorzystać bogatą wiedzę i doświadczenie dr. Trenta Rehilla w tworzeniu wartości dla akcjonariuszy, powiedział Tim Elliott, Prezes Zarządu Kulczyk Oil Ventures.


Dr Trent Rehill objął stanowisko Wiceprezesa ds. Geologii I Geofizyki (Vice President Geosciences). Dr Rehill jest z wykształcenia geologiem i członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Geologów Naftowych (American Association of Petroleum Geologists – AAPG). Posiada również tytuł Kwalifikowanego Rzeczoznawcy ds. Wyceny Zasobów (Qualified Reserve Evaluator), nadany przez Departament ds. Zawodowych AAPG. Przed dołączeniem do zespołu Kulczyk Oil Ventures jako Manager ds. Geologii w marcu 2009 roku, dr Rehill pracował na stanowisku Starszego Geologa dla Artumas Group, zajmując się wyceną wartości aktywów naftowo-gazowych na terenie Tanzanii i Mozambiku. Uczestniczył także we wczesnej fazie zagospodarowywania terenów gazonośnych na morzu w północnej części Mozambiku. Od lipca 2006 r. do lipca 2008 r. pracował jako starszy badacz / kierownik zespołu w spółce Woodside Energy w Trypolisie w Libii, a wcześniej był zaangażowany w realizację szeregu projektów związanych z poszukiwaniem węglowodorów i zagospodarowywaniem obszarów poszukiwawczych na terenie Malezji, Angoli i Kuwejcie. Dr Trent Rehill pracuje w biurze Kulczyk Oil Ventures w Calgary.

Więcej informacji można znaleźć, odwiedzając witrynę internetową Kulczyk Oil (www.kulczykoilventures.com).


Oświadczenie: Niniejsza informacja prasowa ani żadna z jej kopii nie będzie przewieziona ani przesłana do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii i Japonii. Niniejsza informacja prasowa nie jest ofertą ani zaproszeniem do sprzedaży, ani nie stanowi oferty kupna, i ani ona sama (w całości, bądź w dowolnej części), ani fakt jej rozpowszechnienia, nie będą stanowić podstawy do zawarcia umowy. Oferta i rozpowszechnienie niniejszej informacji prasowej i dowolnych innych informacji związanych z wprowadzaniem akcji do obrotu giełdowego i oferty, w niektórych systemach prawnych może podlegać prawnym ograniczeniom a osoby, które znajdą się w posiadaniu dowolnego dokumentu bądź informacji związanych z tymi czynnościami, powinny poinformować się nawzajem o istnieniu tych ograniczeń i ich przestrzegać. Niezastosowanie się do powyższych ograniczeń jest równoznaczne ze złamaniem przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych.


Informacje zawarte w niniejszym komunikacie służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup akcji Kulczyk Oil Ventures Inc. Oferta jest przeprowadzana wyłącznie z wykorzystaniem i na podstawie opublikowanego prospektu emisyjnego (z ewentualnymi aneksami) zatwierdzonego przez Polską Komisję Nadzoru Finansowego. Oferta została już zakończona a przedmiotowe akcje objęte.


Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi prospektu emisyjnego a inwestorzy powinni dokonywać zapisów na akcje, kupować akcje wymienione w niniejszym komunikacie oraz podejmować decyzje inwestycyjne dotyczące IPO wyłącznie na podstawie danych zawartych lub wymienionych na zasadzie odwołania w stosownym prospekcie emisyjnym (po jego udostępnieniu). Niniejsza komunikat prasowy nie stanowi i nie jest elementem oferty na sprzedaż bądź emisję akcji, ani zachęty do nabycia akcji lub innych papierów wartościowych przez dowolne osoby w systemach prawnych, w których taka oferta albo zaproszenie byłoby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.


Niniejszy komunikat prasowy ani żadna informacja w nim zawarta nie stanową ani nie są elementem oferty na akcje na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki ani nie są elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna. Akcje opisane w niniejszej informacji nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych  z 1933 roku („Ustawa o Papierach Wartościowych”) ze zmianami, i bez stosownej rejestracji zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych nie mogą być przedmiotem oferty ani sprzedaży na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od lub w ramach transakcji nie podlegającej wymogom rejestracyjnym Ustawy o Papierach Wartościowych i stosownych przepisów stanowych. Kulczyk Oil nie przeprowadzi oferty publicznej papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.


Niniejszy komunikat prasowy ani żadna informacja w nim zawarta nie stanowią ani nie są elementem zaproszenia do sprzedaży, ani jakiejkolwiek zachęty do złożenia oferty kupna na terenie Australii i Japonii ani w innych systemach prawnych, w których wykonanie powyższych czynności stanowiłoby złamanie obowiązujących przepisów i na terenie tych systemów prawnych nie będzie przeprowadzana oferta na akcje ani prawa do akcji. Akcje opisane w niniejszej informacji nie zostały i nie zostaną zarejestrowane w trybie ustaw o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych i nie mogą być przedmiotem oferty, sprzedaży, odsprzedaży, transferu praw ani przekazania, bezpośrednio bądź pośrednio, w granicach tych systemów prawnych, chyba że zgodnie z mającymi zastosowanie wyjątkami od obowiązujących przepisów dotyczących papierów wartościowych i zgodnie z nimi.


Rozpowszechnianie niniejszej informacji lub prospektu (po jego udostępnieniu) lub transfer akcji w nim wymienionych do systemu prawnego innego niż Polski może podlegać ograniczeniom prawnym. Osoby, które znajdą się w posiadaniu dowolnego dokumentu bądź informacji związanych z tymi czynnościami, powinny poinformować się nawzajem o istnieniu tych ograniczeń i ich przestrzegać. Niezastosowanie się do powyższych ograniczeń jest równoznaczne ze złamaniem przepisów o papierach wartościowych obowiązujących w tych systemach prawnych.


HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited w związku z IPO działają tylko na rzecz Spółki z wyłączeniem wszelkich innych podmiotów, a żaden z nich nie będzie uznawał żadnego innego podmiotu za swojego klienta w związku z obsługą procesu IPO, nie będzie ponosił wobec żadnego podmiotu innego niż Spółka odpowiedzialności z tytułu ochrony udzielanej klientom oraz z tytułu działalności doradczej w związku z IPO jak również innymi sprawami o których mowa w niniejszym komunikacie.


Poza odpowiedzialnością i zobowiązaniami (o ile wystąpią), które mogą zostać nałożone na HSBC zgodnie z obowiązującą w Wielkiej Brytanii Ustawą w sprawie usług i rynków finansowych z 2000 r (United Kingdom’s Financial Services and Markets Act 2000), HSBC, Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych, w związku z treścią niniejszego komunikatu, w tym jej trafności, kompletności i prawidłowości. HSBC , Dom Maklerski BZ WBK S.A., Erste Group Bank AG, Erste Securities Polska S.A. i Lazard & Co. Limited odpowiednio nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności wynikającej z deliktu, naruszenia zobowiązań umownych lub innego rodzaju w związku z niniejszym komunikatem.


W jakimkolwiek Państwie Członkowskim Europejskiego Obrotu Gospodarczego, które wdrożyło Dyrektywę 2003/71/EC (wraz ze stosownymi przepisami wprowadzającymi „Dyrektywa o Prospekcie”), niniejsza informacja jest skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w tym Państwie w rozumieniu Dyrektywy o Prospekcie.


Niniejsza informacja, częściowo ani w całości, nie zawiera treść dostępnych na stronie internetowej Spółki ani treści dostępnych za pośrednictwem hyperlinków zamieszczonych na stronie internetowej Spółki.


Stwierdzenia dotyczące przyszłości (Forward-Looking Statements): niektóre z informacji zawartych w niniejszej informacji prasowej są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Stwierdzenia mogą dotyczyć informacji odnoszących się, m. in. do: harmonogramu wykonywania odwiertów, danych szacunkowych dotyczących wydobycia węglowodorów, ich cen, spodziewanych kosztów, zaawansowania projektów prowadzonych przez Spółkę (w tym, zamknięcia transakcji na Ukrainie), oraz wszelkich innych informacji, które nie stanowią danych historycznych. Użyte w niniejszym dokumencie oraz w innych informacjach publikowanych przez Spółkę wyrażenia „będzie”, „może”, „szacunkowy”, „spodziewać się”, „zamierzać”, „może”, „potencjalny”, „powinno” i inne podobne wyrażenia wskazują na używanie stwierdzeń dotyczących przyszłości. Mimo, że przedstawiciele Spółki uznają założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości za racjonalne, potencjalne wyniki sugerowane w powyższych stwierdzeniach odznaczają się znacznym poziomem ryzyka i niepewności i nie można stwierdzić, że faktyczne rezultaty okażą się zgodne z powyższymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Do czynników, które mogą sprawić, że faktyczne wyniki mogą okazać się inne niż założenia zawarte w stwierdzeniach dotyczących przyszłości zaliczają się: prawdopodobieństwo wystąpienia problemów technicznych i mechanicznych w trakcie realizacji projektów, warunki geologiczne panujące w obrębie rezerwuaru, które mogą mieć negatywny wpływ na szacowane wydobycie węglowodorów, zmiana cen surowców, niespełnienie wymogów formalnych albo warunków zawieszających w związku z przejęciem na Ukrainie lub spełnienie warunków związanych z zrzeczeniem się przez Petroleum BRUNEI prawa do zakupu udziału Triton w Bloku M w Brunei, niepozyskanie kapitału niezbędnego do wypełnienia zobowiązań kapitałowych albo warunków programu wierceń, jak również wszelkie inne ryzyka nieprzewidziane przez Spółkę albo nieujawnione w dokumentach opublikowanych przez Spółkę. Ze względu na fakt, że stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do przyszłych wydarzeń i uwarunkowań, z natury odznaczają się one z ryzykiem i niepewnością. Stwierdzenia odnoszą się do stanu na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej i ani Spółka, ani HSBC nie są zobowiązani do dokonywania publicznej aktualizacji, albo korekty informacji zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, chyba że wymagają tego przepisy prawa.


 

Authors

Related posts

Top